Το ερευνητικό έργο Απόηχοι στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογίας για τη δημιουργία και παρουσίαση διαδραστικού περιεχομένου για επισκέπτες χώρων πολιτισμού, με έμφαση σε παραδοσιακούς οικισμούς, μέσω της υιοθέτησης της καινοτόμου μεθοδολογίας της ανακατασκευής εμπειρίας (experience reconstruction) και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής -ειδικά τεχνολογίας τρισδιάστατου ήχου.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου-ΑΠΟΗΧΟΙ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971).